HomeAbout usLinkContact
บ.ก.แถลง
ทักทายกันก่อน

       เข้าปีที่ 21 แล้ว ที่นิตยสารข่าว"ตำรวจมวลชนสัมพันธ์" ติดตามผลการทำงานของข้าราชการตำรวจและหน่วยงานต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงทันต่อเหตุการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ กองบรรณาธิการฯ เห็นความสำคัญการทำงานของข้าราชการตำรวจ อีกทั้งได้รับพระเมตตาจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โปรดเกล้ามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้ข้าราชการตำรวจที่ปฎืบัติหน้าที่ดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจอีกทั้งยังเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ อุดมการณ์ อันแน่วแน่ ในการที่จะรับใช้สังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

                                                                                   กองบรรณาธิการฯ

 
 
เข้าดู(3466)


บ.ก.แถลงมาใหม่ล่าสุด
A00016 11:5:2560 -  ทักทายกันก่อน (3466)
ดูทั้งหมด>>

ท่านชอบดื่มน้ำอะไรมากที่สุด (8204)
น้ำอัดลม (1853)
22.59%
ชา-กาแฟ (1956)
23.84%
น้ำเปล่า(2196)
26.77%
น้ำผลไม้ (2199)
26.80%
มีอีก>>