HomeAbout usLinkContact

สังคมต้องการความเป็นธรรม

ประเทศชาติต้องการประชาธิปไตย

ประชาชนและสื่อมวลชนต้องมีเสรีภาพ

ในการเรียนรู้และแสวงหาข่าวสาร เราคือ

"นิตยสารข่าวตำรวจมวลชนสัมพันธ์"

NEWS OF RELATION MASS POLICE
ท่านชอบดื่มน้ำอะไรมากที่สุด (7990)
น้ำอัดลม (1801)
22.54%
ชา-กาแฟ (1907)
23.87%
น้ำเปล่า(2142)
26.81%
น้ำผลไม้ (2140)
26.78%
มีอีก>>