HomeAbout usLinkContact

สังคมต้องการความเป็นธรรม

ประเทศชาติต้องการประชาธิปไตย

ประชาชนและสื่อมวลชนต้องมีเสรีภาพ

ในการเรียนรู้และแสวงหาข่าวสาร เราคือ

"นิตยสารข่าวตำรวจมวลชนสัมพันธ์"

NEWS OF RELATION MASS POLICE
ท่านชอบดื่มน้ำอะไรมากที่สุด (8116)
น้ำอัดลม (1832)
22.57%
ชา-กาแฟ (1935)
23.84%
น้ำเปล่า(2173)
26.77%
น้ำผลไม้ (2176)
26.81%
มีอีก>>